ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

[ เผยแพร่งานวิจัย ]   เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยตามแนวคิดเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที  (นางสาววลัยพร  ก้อนจันทร์หอม 2565)  [Link]

[ ประชาสัมพันธ์ แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ประจำปีการศึกษา 2565 [Link]

[ ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี 2566 [Link]

[ ประชาสัมพันธ์ แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ประจำปีการศึกษา 2564 [Link]

[ ประชาสัมพันธ์ แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า  ประจำปีการศึกษา 2564 [Link]

[ ประกาศ ]  เรื่อง กำหนดการสอบ  การวัดผลประเมินผล  และแจ้งผลการเรียน  ประจำภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564  [Link]

[ ประชาสัมพันธ์ ]  ข้อมูลการศึกษาต่อนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563 [Link]

[ ประชาสัมพันธ์ ]  ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ( ระหว่างวันที่ 14 มิ.ย – 25 มิ.ย 2564 )  [Link]

[ ประกาศ ]  เรื่อง รับสมัคร และมอบตัวนักเรียน (รอบ 2)  ประจำปีการศึกษา 2564 [Link]

[ ประกาศ ]  เรื่อง การเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 [Link]

[ ประชาสัมพันธ์ ]  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 [Link]

[ ประชาสัมพันธ์ ]  เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี 2564  [Link]

[ ประกาศ ]  เรื่อง การจัดระเบียบการจราจรภายในโรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า 22 ธ.ค. 2563 [Link]

[ เผยแพร่งานวิจัย ]   เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี  (นายโมกขสิทธิ์  ดวงกลาง 2564)  [Link]

[ เผยแพร่งานวิจัย ]   เรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี  (นายโมกขสิทธิ์  ดวงกลาง 2564)  [Link]