ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

[ ประชาสัมพันธ์ ]  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 [Link]

[ ประชาสัมพันธ์ ]  เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี 2564  [Link]

[ ประกาศ ]  เรื่อง การจัดระเบียบการจราจรภายในโรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า 22 ธ.ค. 2563 [Link]

[ เผยแพร่งานวิจัย ]   เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี  (นายโมกขสิทธิ์  ดวงกลาง 2564)  [Link]

[ เผยแพร่งานวิจัย ]   เรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี  (นายโมกขสิทธิ์  ดวงกลาง 2564)  [Link]