การประชุมสภากาแฟสัญจร

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564  โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า ได้รับมอบหมายให้จัดการประชุมสภากาแฟสัญจรรับรองผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี นำโดย ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี , นางวราพร ศิริประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ,นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี ,นายพิเชษฐ์ ศรีวิไล รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี ,นางกนกอร ไชยมูล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อร่วมปรึกษาหารือ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานด้านการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด