ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นายพีรพัฒน์ บุญหล้า
ครูชำนาญการพิเศษ
(คม.การบริหารการศึกษา)
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
นางสาวปณตพร สุขแป
ครูชำนาญการพิเศษ
(คบ.คณิตศาสตร์)
นางจีรภา พระระฆัง
ครูชำนาญการพิเศษ
(กศ.ม.การบริหารการศึกษา)
นางกรณ์รวี จันทะคร
ครูชำนาญการพิเศษ
(กศ.ม.ภาษาอังกฤษ)
นางมาลีวัลย์ กองหล้า
ครูชำนาญการพิเศษ
(คบ.สังคมศึกษา)
นางเสาวภา โคตรแสนลี
ครูชำนาญการพิเศษ
(คบ.คณิตศาสตร์)
นางรัชดาภรณ์ ฟิชเชอร์
ครูชำนาญการพิเศษ
(กศ.ม.ภาษาอังกฤษ)
นางพรอุมา รุดชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ
(ศษ.บ.เคมี – ชีววิทยา)
นางสาววลัยพร ก้อนจันทร์หอม
ครูชำนาญการพิเศษ
(กศ.ม.หลักสูตรและการสอน)
นายสุบิน คำมุลนา
ครูชำนาญการพิเศษ
(คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา)
นางสาวภัทรมน ชาเมืองศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
(ศศ.ม.การบริหารการศึกษา)
นางสาวนุทนาถ เจนวิพากษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
(วท.บ.เคมี)
นางสาวขนิษฐา ไชยสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
(ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)
นางวราภรณ์ อุ่นเที่ยว
ครูชำนาญการ
(ศศ.บ.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
นายสุดใจ มุกขะกัง
ครูชำนาญการ
(คบ.อุตสาหกรรมศิลป์)
นายพงฐ์ธร ทองแสน
ครูชำนาญการ
(นบ.ประชาสัมพันธ์)
นายภาณุวัฒน์ อุ่นจิต
ครูชำนาญการ
(ศศ.ม.การบริหารการศึกษา)
นางสาวรุ่งรัตน์ สุริยเดช
ครูชำนาญการ
(คบ.คหกรรมศาสตรทั่วไป)
นายคมสันต์ โนนทิง
ครู
(ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)
นางสาววนิษา พรมรินทร์
ผู้ช่วยครู
(คบ.ภาษาไทย)