รับมอบตัวนักเรียน ประจำปี 2564

                  ประกาศ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า

……………………………………………………………………………………………

 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เพื่อป้องกันการกระจาย
ของเชื้อโรคดังกล่าว  และตามที่โรงเรียนได้มีประกาศรับมอบตัว  จำหน่ายหนังสือแบบฝึกหัด ชุดพละ
และชุดพื้นเมือง  ในวันที่ 1 – 3  พฤษภาคม 2564 นั้น

โรงเรียนจึงขอประกาศการรับมอบตัวนักเรียนแต่ระดับชั้นมาตามวันและเวลาดังกล่าว  ตามประกาศต่อไปนี้

 

  1. วันเสาร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2564 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
  2. วันอาทิตย์ ที่ 2 พฤษภาคม 2564 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
  3. วันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

 

หมายเหตุ        –  มาเฉพาะผู้ปกครองเท่านั้น  *** (นักเรียนไม่ต้องมา)

ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น.

 

สถานที่           –  รับมอบตัว  (อาคารอเนกประสงค์ )

–  จำหน่ายหนังสือแบบฝึกหัด  (อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.1  และ  ป.2)

–  ชุดพละ / ชุดพื้นเมือง  ให้ผู้ปกครองวัดไซส์นักเรียนมาด้วยตนเอง  และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบในวันมอบตัว