รับสมัครนักเรียนใหม่2565

ระดับชั้น ประเภท/คุณสมบัติการรับสมัคร

จำนวนนักเรียน

ที่รับสมัคร

รับสมัคร ประกาศผล มอบตัว
ประถมศึกษาปีที่ 1
 • เกิดปี พ.ศ.2558 (ไม่จำกัดเดือนเกิด)
 • เกิดปี พ.ศ.2559

(เกิดระหว่างเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม)

90 คน

ตั้งแต่บัดนี้

เป็นต้นไป

ถึง 28 เมษายน 2565

30 เมษายน 2565

1 – 3

พฤษภาคม 2565

มัธยมศึกษาปีที่ 1

และ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 (แผนการเรียน

วิทย์ – คณิต  /

แผนการเรียน

ศิลป์ทั่วไป)

 

 

นักเรียนโควตา (โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า)

 • เรียนดี  (ผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป)
 • ความประพฤติดี  (ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป)
 • มีความสามารถพิเศษ (ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป)

ม.1 = 60 คน

ม.4 = 50 คน

ตั้งแต่บัดนี้

เป็นต้นไป

ถึง 18 มีนาคม 2565

22 มีนาคม 2565 24 – 25 มีนาคม 2565
นักเรียนโควตา (โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี)

 • เรียนดี  (ผลการเรียนเฉลี่ย  2.50 ขึ้นไป)
 • มีความสามารถพิเศษ  (ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป)

ม.1 = 30 คน

ม.4 = 25 คน

นักเรียนโควตา (โรงเรียนรอบนอก)

 • เรียนดี  (ผลการเรียนเฉลี่ย  2.50 ขึ้นไป)
 • มีความสามารถพิเศษ  (ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป)

ม.1 = 20 คน

ม.4 = 10 คน

นักเรียนทั่วไป

 

ม.1 = 30 คน

ม.4 = 20 คน

ตั้งแต่บัดนี้

เป็นต้นไป

ถึง 28 เมษายน 2565

30 เมษายน 2565

1 – 3

พฤษภาคม 2565

หลักฐานประกอบการรับสมัคร และมอบตัวนักเรียน

 1. หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร                                                              จำนวน  1   ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน                                                                                                               จำนวน  1   ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา – มารดา                                                                                                     จำนวน  1   ฉบับ
 4. สำเนาสูติบัตรนักเรียน                                                                                                                       จำนวน  1   ฉบับ
 5. รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)            จำนวน   1  รูป

สถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง  :  ณ ห้องธุรการ (อาคาร 1 ชั้น 2) โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า

หรือ สมัครทางออนไลน์  :  เว็บไซต์ http://t3udon.ac.th/student-register/student_register.php   หรือ  สแกนคิวอาร์โค้ด