แม่บ้านนางยุพา เพชรรักษา
แม่บ้าน
นางสาวกาญจนา หาสอดส่อง
แม่บ้าน