อาคารสถานที่

โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า ประกอบไปด้วยอาคารเรียน จำนวน 3 หลัง และอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง

แผนผังโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า

อาคารเรียน 1

อาคารเรียน 2

อาคารเรียน 3