รองผู้อำนวยการฯฝ่ายวิชาการ


นายกฤษณ์  กลิ่นกลาง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ  และบุคลากร