รองผู้อำนวยการฯฝ่ายปกครอง

นายวชิรพล  ปากอุตสาห์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายปกครอง  และอาคารสถานที่