ข้อมูลพื้นฐาน

ตราประจำโรงเรียน สีประจำโรงเรียน ต้นไม้ประจำโรงเรียน
 ตราท้าวเวสสุวัณ  สีแสด  ต้นหางนกยูง

 

คำขวัญโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
         ” รู้วิชา รักษาหน้าที่ รู้รักสามัคคี มีคุณธรรม ”

ปรัชญาโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
         สุวิชาโน ภวังค์ โหติ แปลว่า ” ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ ”

คุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
         1 . นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
         2 . นักเรียน เป็นผู้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
         3 . นักเรียนรู้จักการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และสิ่งแวดล้อม
         4 . นักเรียนรักการออกกำลังกาย หลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิด