ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นางสาวอารีรัตน์  นุตะภิบาล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา