จุดมุ่งหมาย

 

1.  การพัฒนาบุคลกรในสถานศึกษาให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.  การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4.  การพัฒนาและดูแลนักเรียน
5.  การส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
6.  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.  การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชน
8.  การพัฒนาภูมิทัศและแหล่งเรียนรู้
9.  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ