ประวัติโรงเรียน

 

 

โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า ตั้งอยู่ถนนประชาอุทิศ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่ 12 ไร่ 85 ตารางวา

 • พ.ศ. 2477 นายอำเภอเมืองอุดรธานีได้จัดทำพิธีตั้งโรงเรียนขึ้นที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านเหล่า ชื่อ โรงเรียนประชาบาลบ้านเหล่า
 •  พ.ศ. 2504 ได้โอนย้ายจากศาลาการเปรียญวัดบ้านเหล่ามาเรียนที่อาคารหลังใหม่เป็นเอกเทศ ณ ที่ดินของโรงเรียนในปัจจุบันนี้ เป็นอาคาร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน
 • พ.ศ. 2506 ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
 • พ.ศ. 2509 ปลูกสร้างหอประชุมโรงอาหาร 1 หลัง ขนาด 18 X 40 เมตร
 • พ.ศ. 2513 ปลูกสร้างอาคารหลังที่ 2 เป็นอาคาร 2 ชั้น 20 ห้องเรียน ครึ่งตึกครึ่งไม้
 • พ.ศ. 2515 ปลูกสร้างห้องสมุด 1 หลัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ขนาด 9 X 16 เมตร
 • พ.ศ. 2517 ปลูกสร้างอาคารหลังที่ 3 เป็นอาคาร 2 ชั้น 12 ห้องเรียน ครึ่งตึกครึ่งไม้
 • พ.ศ. 2520 ปลูกสร้างอาคารหลังที่ 4 แบบปูน 3 ชั้น 18 ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณ ของกระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. 2520 เลิกใช้หลักสูตร ชั้น ป.7 มาใช้หลักสูตร 2521 จบหลักสูตร ชั้น ป.6
 • พ.ศ. 2526 ปลูกสร้างอาคารหลังที่ 5 แบบปูน 3 ชั้น 36 ห้องเรียน แทนอาคาร 3
 • พ.ศ. 2529 สร้างเสาธงโดยเงินอุทิศของคณะครู-อาจารย์และนักศึกษาผู้ใหญ่ ภาคเรียนที่ 1 เป็นเงิน 20,285 บาท
 • พ.ศ. 2529 สร้างห้องโสตทัศนศึกษา โดยเงินอุทิศของครู-อาจารย์และนักศึกษา ภาคค่ำเป็นเงิน 90,000 บาท
 • พ.ศ. 2537 สร้างอาคารเรียนหลังที่ 4 ต่อจากอาคารเรียนเพิ่มอีก จำนวน 18 ห้อง
 • พ.ศ. 2538 โรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • พ.ศ. 2538 สร้างอาคารอเนกประสงค์ ราคา 4,000,000 บาท ด้วยเงินอุดหนุน จากกระทรวงมหาดไทย
 •  พ.ศ. 2549 สร้างอาคารเรียนอนุบาล 1 หลัง เป็นเงิน 8,640,000 บาท
 • พ.ศ. 2549 สร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น 36 ห้องเรียน ประกอบด้วยห้องสมุด ห้องกิจกรรม ใต้ถุนโล่งบางส่วน จำนวน 1 หลัง ราคา 31,852,200 บาท