นักการภารโรง/แม่บ้าน

นายสุภาพ  ลุยราช
นักการภารโรง
นายสมบัติ  สารีโท
นักการภารโรง
นายวัชรพงษ์  มุมอภัย
นักการภารโรง
นางยุพา เพ็ชรรักษา
แม่บ้าน
นางสาวกาญจนา หาสอดส่อง
แม่บ้าน