ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

นางจีรภา  พระระฆัง
ครู คศ.๓
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
 
นางพรอุมา  รุดชาติ
ครู คศ.๓
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
นางรัชดาภรณ์  ฟิชเชอร์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นางจีรภา  พระระฆัง
ครู คศ.๑
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
นางสาวขนิษฐา  ไชยสิทธิ์
ครู คศ.๒
นางสาวปณตพร  สุขแป
ครู คศ.๓
นางกรณ์รวี  จันทะคร
ครู คศ.๓
 
นางสาวภัทรมน  ชาเมืองศรี
ครู คศ.๒
ว่าที่เรือตรีโสรัจ  สวัสดิกูล
ครู คศ.๓
นางมาลีวัลย์  กองหล้า
ครู คศ.๓
นายพงฐ์ธร  ทองแสน
ครู คศ.๑
นางสาววลัยพร  ก้อนจันทร์หอม
ครู คศ.๓
นายสุบิน  คำมุลนา
ครู คศ.๓
นายภาณุวัฒน์  อุ่นจิต
ครู คศ.๑
นางสาวนุทนาถ  เจนวิพากษ์
ครู คศ.๓
นายพีรพัฒน์  บุญหล้า
ครู คศ.๓
   
นางสาวปริษา  ไร่ไสว
ครู คศ.๑
นายสุดใจ  มุกขะกัง
ครู คศ.๑
นางสาวสุกัญญา  สัตนาโค
ครู คศ.๑
 
นางสาววนิษา  พรมรินทร์
ผู้ช่วยครู
นางสาวธิตินันท์  วจีสิงห์
ครู คศ.๑