ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

นางสาวศศิธร  กองธรรม
ครู คศ.๓
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
นายไพรัช  เหลืองอิงคะสุต
ครู คศ.๓
นางอรวรรณ  ชัยชนะทรัพย์
ครู คศ.๓
นางสาวดวงแข  มณีสุข
ครู คศ.๓
นางสาวพรทิพย์  กองทา
ครู คศ.๓
 นางวราภรณ์  พันธนะบุญ
ครู คศ.๓
 นางดรุณี  พลลม
ครู คศ.๓
 นาจักรพันธ์  แสนอุบล
ครู คศ.๓
 นายสุทโธ  ผางค้อน้อย
ครู คศ.๓
 นายปิโยรส  โลหะพรหม
ครู คศ.๑
  นางสาวณัฏฐวี  ประเสริฐสังข์
ครู คศ.๑
 นายคมสันต์  โนนทิง
ครู คศ.๑