พันธกิจ

1. ส่งเสริมบุคลกรในสถานศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยยึดหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีแลัใช้อย่างสร้างสรรค์
3. การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและพัฒนาบคลากรในสถานศึกษา
5. พัฒนาภูมิท้ศน์ แหล่งเรียนรู้ และสร้างจตสำนึกในการร่วมรักษาสภาพแวดล้อม
6. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล