เจ้าหน้าที่ธุรการ

 นางสาวศศิธร  หนูราช 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 นายอินทรศักดิ์  ณ หนองคาย
เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน
 นางอุทุมพร  กรมวังก้อน
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางจุฑารัธ  วงศ์ใหญ่
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล