ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

นางทิพวัลย์  กัลยานาม
ครู คศ.3
หัวหน้าระดับปชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
 
นางสาวชวนชม  ไชยสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางสาวชวนพิศ  ไชยสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางภัทรานิษฐ์  เลิศวานิชย์กุล
ครู คศ.1  
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางสาวภัทรา  ชนมาสุข
ครู คศ.3
นางจิรญา  จำเริญ
ครู คศ.3
 นายเกรียง  ไกรเพชร
ครู คศ.3
 นางหยกแก้ว  มาพร
ครู คศ.2
นางจุฑาทิพย์  สมเด็จ
ครู คศ.3
นายศุภษร  ทาสีแสง
ผู้ช่วยครู  
 
นางสาวสุราณีย์  ปาจารย์
ครู คศ.2
นายวัชรวิชย์  เนื่องมัจฉา
ครู คศ.3
นางสาวพรรณธิภา  วีระชัย
ผู้ช่วยครู  
นางอังคณา  อาโรร่า
ผู้ช่วยครู