ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

นางวิชิตา  เลี่ยวไพโรจน์
ครู คศ.๓
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
นางเสาวภา  โคตรแสนลี
ครู คศ.๓
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
นางอุทุมพร  กะริอุณะ
ครู คศ.๓
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
นางจุฑามาศ  ศรีภูมิสุริยกานต์
ครู คศ.๓
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางณิรดา  เมืองนาง
ครู คศ.๒
 นายเรวัตร  กันหา
ครู คศ.๓
นายเกรียงไกร  จันทร์สูง
ครู คศ.๓
นายสมพร  กาญจน์แก้ว
ผู้ช่วยครู
  นายวรวุฒิ  หลักชัย
ครู คศ.๒
นางสาวมยุรี  โคตรวงศ์
ครู คศ.๓
นางสาวจิตรา  พลยา
ผู้ช่วยครู
  นางสาวภัทราวดี สุทธิอาจ
ครู คศ.๑
นางสาวปัณฑิตา เกษรศุกร์
ครู คศ.๓
   
 นายสายชล  อนุโนนธาตุ
ผู้ช่วยครู
นางสาววรัญญา  พันธ์สุวรรณ
ครู คศ.๒