การจัดการเรียนการสอน

       โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า เป็นโรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในการควบคุมดูแลของสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ขึ้นตรงต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เปิดทำการสอน 3 ระดับ ดังนี้

              1 . ระดับประถมศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
                     1.1 รับเด็กที่มีอายุ 6 ปีบริบูรณ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
                     1.2 เด็กจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
              2 . ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
              3 . ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6