วิสัยทัศน์

 

       สถานศึกษาดี  นำเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้  มุ่งสู่ความเป็นสากล  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  พัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้  ดำรงตนอยู่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง