ข่าวสาร

ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ระดับชั้น ประเภท/คุณสมบัติการรับสมัคร จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร รับสมัคร ประกาศผล มอบตัว
ประถมศึกษาปีที่ 1 - เกิดปี พ.ศ.2558 (ไม่จำกัดเดือนเกิด)
- เกิดปี พ.ศ.2559 (เกิดระหว่างเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม)
90 คน ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไปถึง
28 เมษายน 2565
30 เมษายน 2565 1 – 3 พฤษภาคม 2565
มัธยมศึกษาปีที่ 1
และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(แผนการเรียนวิทย์ – คณิต)
(แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป)
นักเรียนโควตา (โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า)
- เรียนดี (ผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป)
- ความประพฤติดี (ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป)
- มีความสามารถพิเศษ (ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป)
ม.1 = 60 คน
ม.4 = 50 คน
ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป
ถึง 18 มีนาคม 2565
22 มีนาคม 2565 24 – 25
มีนาคม 2565
นักเรียนโควตา (โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี)
- เรียนดี (ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป)
- มีความสามารถพิเศษ (ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป)
ม.1 = 30 คน
ม.4 = 25 คน
นักเรียนโควตา (โรงเรียนรอบนอก)
- เรียนดี (ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป)
- มีความสามารถพิเศษ (ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป)
ม.1 = 20 คน
ม.4 = 10 คน
นักเรียนทั่วไป
ม.1 = 30 คน
ม.4 = 20 คน

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

เอกสาร จำนวน
1. หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา - มารดา จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป

สถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง : ณ ห้องธุรการ (อาคาร 1 ชั้น 2) โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า

หรือ สมัครทางออนไลน์ : เว็บไซต์ http://www.t3udon.ac.th/student-register/ หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-4222-1427 หรือ 091-691-5766