ข่าวสาร

ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2566

ระดับชั้น ประเภท/คุณสมบัติการรับสมัคร จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร รับสมัคร ประกาศผล มอบตัว

ประถมศึกษาปีที่ 1

- ห้องเรียนพิเศษ (IEP) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- ห้องเรียนทั่วไป
- เกิดปี พ.ศ.2559 (ไม่จำกัดเดือนเกิด)
- เกิดปี พ.ศ.2560 (เกิดระหว่างเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม)
90 คน ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไปถึง
28 มีนาคม 2566
29 มีนาคม 2566 1 – 2
เมษายน 2566
เวลา
08.30-15.30 น.

มัธยมศึกษาปีที่ 1

- ห้องเรียนพิเศษ (IEP) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- ห้องเรียนทั่วไป

และ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

(แผนการเรียนวิทย์ – คณิต)
- ห้องเรียนพิเศษ (IEP) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- ห้องเรียนทั่วไป
(แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป)
- ห้องเรียนทั่วไป
นักเรียนโควตา (โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า)
- เรียนดี (ผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป)
- ความประพฤติดี (ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป)
- มีความสามารถพิเศษ (ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป)
ม.1 = 60 คน
ม.4 = 50 คน
ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป
ถึง 9 มีนาคม 2566
10 มีนาคม 2566 11
มีนาคม 2566
เวลา
08.30-15.30 น.
นักเรียนโควตา (โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานีและโรงเรียนสังกัดอื่น)
- เรียนดี (ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป)
- มีความสามารถพิเศษ (ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป)
ม.1 = 50 คน
ม.4 = 35 คน
นักเรียนทั่วไป
ม.1 = 30 คน
ม.4 = 20 คน
ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป
ถึง 28 มีนาคม 2566
29 มีนาคม 2566 1 - 2
เมษายน 2566
เวลา
08.30-15.30 น.

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

เอกสาร จำนวน
1. หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา - มารดา จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป

สถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง : ณ ห้องธุรการ (อาคาร 1 ชั้น 2) โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า

หรือ สมัครทางออนไลน์ : เว็บไซต์ http://www.t3udon.ac.th/student-register/ หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-4222-1427 หรือ 091-691-5766