ข่าวสาร

หลักฐานประกอบการรับสมัครและวันที่มอบตัวนักเรียน

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

เอกสาร จำนวน
1. หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา - มารดา จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป

รายละเอียดการรับสมัคร

ระดับชั้น ประกาศผล วันที่มอบตัว
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 พฤษภาคม 2564 1 - 3 พฤษภาคม 2564
มัธยมศึกษาปีที่ 1
นักเรียนโควตา (โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า) 22 มีนาคม 2564 24 - 26 มีนาคม 2564
นักเรียนโควตา (โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี) 22 มีนาคม 2564 24 - 26 มีนาคม 2564
นักเรียนโควตา (โรงเรียนรอบนอก) 22 มีนาคม 2564 24 - 26 มีนาคม 2564
นักเรียนทั่วไป 30 เมษายน 2564 1 - 3 พฤษภาคม 2564
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( แผนการเรียนวิทย์ - คณิต และ แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป )
นักเรียนโควตา (โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า) 22 มีนาคม 2564 24 - 26 มีนาคม 2564
นักเรียนโควตา (โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี) 22 มีนาคม 2564 24 - 26 มีนาคม 2564
นักเรียนโควตา (โรงเรียนรอบนอก) 22 มีนาคม 2564 24 - 26 มีนาคม 2564
นักเรียนทั่วไป 30 เมษายน 2564 1 - 3 พฤษภาคม 2564