ยินดีต้อนรับ ..... โรงเรียนเทศบาล  ๓  สำนัการศึกษา   เทศบาลนครอุดรธานี      
 
 เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  / บุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า  
 
 
ชื่อเรื่อง  : 
 

รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิค KWL Plus

 
ผู้ศึกษา  : 
  นางอรวรรณ ชัยชนะทรัพย์
 
ปีการศึกษา  : 
  2557
 
เอกสารเผยแพร่  : 
  บทคัดย่อ
       
       
       
       

 
ชื่อเรื่อง  : 
 

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 
ผู้ศึกษา  : 
  นางสาววลัยพร ก้อนจันทร์หอม
 
ปีการศึกษา  : 
  2557
 
เอกสารเผยแพร่  : 
  บทคัดย่อ
       
       
       
       


 
ชื่อเรื่อง  : 
 

การประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

 
ผู้ศึกษา  : 
  นายคมสันต์ บุญสิทธิ์
 
เอกสารเผยแพร่  : 
  บทคัดย่อ
       
       
       
       
       

 

 
ชื่อเรื่อง  : 
 

รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 
ผู้ศึกษา  : 
  นายจักรพันธ์  แสนอุบล
 
ปีการศึกษา  : 
  2556
 
เอกสารเผยแพร่  : 
  บทคัดย่อ      แผนการจัดการเรียนรู้     บทเรียนบนเครือข่าย
       
       
       
       


 
ชื่อเรื่อง  : 
 
รายงานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ตามแนวคิดทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง เซต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
ผู้ศึกษา  : 
  นางดรุณี พลลม
 
ปีการศึกษา  : 
  2549
 
เอกสารเผยแพร่  : 
  บทคัดย่อ,  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
         
          

11 ถนนประชาอุทิศ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ : 0-4222-1427
Contact webmaster : admin@t3udon.ac.th
Copyright © 2010 Taya_bun Desing. All Rights Reserved