คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่านายสุนทร มั่นพลศรี
ประธานกรรมการสถานศึกษา


ดร.ชานนท์ เศรษฐแสงศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มว.ต.หญิง ดร.ยงฤดี พูลทรัพย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.รุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นางสาวมะลิวัลย์ ธรรมราช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบุญส่ง สงครามศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนาวี กรมวังก้อน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายอัครเดช แพ่งศรีสาร
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายสุพจน์ วงศ์ใหญ่
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นางรื่นจิตร แพ่งศรีสาร
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง


พระครูโพธิธรรมโฆสิต
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
นายเกรียงศักดิ์ เวียงแก
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
นางปิยะพร ประเสริฐสังข์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นางสาวชวนชม ไชยสิทธิ์
กรรมการผู้แทนครู
นางสาวอารีรัตน์ นุตะภิบาล
กรรมการและเลขานุการ