คำขวัญโรงเรียน

คำขวัญของโรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า
รู้วิชา รักษาหน้าที่ รู้รักสามัคคี มีคุณธรรม