นักศึกษาฝึกประสบการณ์
นายพัฒนะศักดิ์ บ่อคำเกิด
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นางสาวพัดชา นามโส
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นางสาวพัชริดา พลสมบัติ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี