นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายธวัชชัย เรืองชา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นายชาญชัย มณีศรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นายอลงกรณ์ แก้วแก่นคูณ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนายโยธิน แถมสวัสดิ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นายฤชากร แซ่อึ้ง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นางสาวศรัญญา บุสดี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


นางสาวกาญจนา พานโน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและเคมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นางสาวอาภัสรา อาจเอี่ยม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิทยาศาสตร์(เคมี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นายพิทวัส อาษาจิตร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


นางสาวอินทิรา คำสวัสดิ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นางสาวปรียาวรรณ บุญจะนะ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นางสาวเนตรมณี มีมานะ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นายรัฐธรรมนูญ อินธิราช
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นางสาวสุทธิภัทร นาแฉล้ม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


นางสาววราภรณ์ แดงน้อย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาพลศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตอุดรธานี
นางสาวอาทิตา จิมรัก
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาพลศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตอุดรธานี
นายธนกฤต นรินทร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาพลศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตอุดรธานี