นักศึกษาฝึกประสบการณ์
นางสาวพรพชร วรรณฤกษ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นางสาวชลดา ก้อนกั้น
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขานาฏศิลป์ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นางสาวกุลธิดา แก้วบ่อ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาทัศนศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนายวุฒินันท์ ไชยเลิศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาทัศนศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นางสาวสุภาพร ภักดีอำนาจ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นางสาวประภาพร วิเศษศรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


นางสาวอรทัย บุตรตะ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นางสาวอาภัสรา อาจเอี่ยม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิทยาศาสตร์(เคมี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นายชิตพล พรหมสาขันธ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


นายณรงค์ฤทธิ์ สิงห์โลก
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาดนตรีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นายเกียรติกูล วรแสง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาดนตรีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี