ประกาศเลื่อนเปิดเรียน

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
เรื่อง  การเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไป นั้น โรงเรียนจึงได้ดำเนินการตามแนวทางและให้แจ้งให้ทราบดังนี้

      1. เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิม 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564
      2. นักเรียนทุกระดับชั้นเริ่มเรียนออนไลน์ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

โดยในห้วงสถานการณ์เช่นนี้ ขอความร่วมมือจากทุกท่านเฝ้าระวัง ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด รักษาสุขอนามัยและสุขภาพ  ให้แข็งแรง หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างไรจะมีการประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

 

(นางสาวอารีรัตน์ นุตะภิบาล)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า