ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ตั้งอยู่เลขที่ 11 ถนนประชาอุทิศ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000 โทรศัพท์ และโทรสาร 0-4244-1427 E-mail : t3udon@t3udon.ac.th Website : http://www.t3udon.ac.th สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 36 ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน 91.45 ตารางวา

          พ.ศ. 2477 นายอำเภอเมืองอุดรธานีได้จัดทำพิธีตั้งโรงเรียนขึ้นที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านเหล่า ชื่อ โรงเรียนประชาบาลบ้านเหล่า
          พ.ศ. 2504 ได้โอนย้ายจากศาลาการเปรียญวัดบ้านเหล่ามาเรียนที่อาคารหลังใหม่เป็นเอกเทศ ณ ที่ดินของโรงเรียนในปัจจุบันนี้ เป็นอาคาร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน
          พ.ศ. 2506 ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
          พ.ศ. 2509 ปลูกสร้างหอประชุมโรงอาหาร 1 หลัง ขนาด 18 X 40 เมตร
          พ.ศ. 2513 ปลูกสร้างอาคารหลังที่ 2 เป็นอาคาร 2 ชั้น 20 ห้องเรียน ครึ่งตึกครึ่งไม้
          พ.ศ. 2515 ปลูกสร้างห้องสมุด 1 หลัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ขนาด 9 X 16 เมตร
          พ.ศ. 2517 ปลูกสร้างอาคารหลังที่ 3 เป็นอาคาร 2 ชั้น 12 ห้องเรียน ครึ่งตึกครึ่งไม้
          พ.ศ. 2520 ปลูกสร้างอาคารหลังที่ 4 แบบปูน 3 ชั้น 18 ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณ ของกระทรวงมหาดไทย
          พ.ศ. 2520 เลิกใช้หลักสูตร ชั้น ป.7 มาใช้หลักสูตร 2521 จบหลักสูตร ชั้น ป.6
          พ.ศ. 2526 ปลูกสร้างอาคารหลังที่ 5 แบบปูน 3 ชั้น 36 ห้องเรียน แทนอาคาร 3
          พ.ศ. 2529 สร้างเสาธงโดยเงินอุทิศของคณะครู-อาจารย์และนักศึกษาผู้ใหญ่ ภาคเรียนที่ 1 เป็นเงิน 20,285 บาท
          พ.ศ. 2529 สร้างห้องโสตทัศนศึกษา โดยเงินอุทิศของครู-อาจารย์และนักศึกษา ภาคค่ำเป็นเงิน 90,000 บาท
          พ.ศ. 2537 สร้างอาคารเรียนหลังที่ 4 ต่อจากอาคารเรียนเพิ่มอีก จำนวน 18 ห้อง
          พ.ศ. 2538 โรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
          พ.ศ. 2538 สร้างอาคารอเนกประสงค์ ราคา 4,000,000 บาท ด้วยเงินอุดหนุน จากกระทรวงมหาดไทย
          พ.ศ. 2549 สร้างอาคารเรียนอนุบาล 1 หลัง เป็นเงิน 8,640,000 บาท
          พ.ศ. 2549 สร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น 36 ห้องเรียน ประกอบด้วยห้องสมุด ห้องกิจกรรม ใต้ถุนโล่งบางส่วน จำนวน 1 หลัง ราคา 31,852,200 บาท
          พ.ศ. 2561 ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 4 ชั้น 12 ห้องเรียน จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ราคา 9,350,000 บาท เปิดใช้อาคารในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562