ปรัชญาโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า
สุวิชาโน ภวังค์ โหติ แปลว่า  :  ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ