คณะผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวอารีรัตน์ นุตะภิบาล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผอ.ชำนาญการพิเศษ (กศ.ม.การบริหารการศึกษา)
นายไมตรี ภูสอดสี
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานปกครอง และงานอาคารสถานที่
รอง ผอ.เชี่ยวชาญ (กษ.ม.การบริหารการศึกษา)
นายสัมฤทธิ์ บุรัมย์
รอง ผอ.ฝ่ายแผนงานงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป
รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)