ฝ่ายสนับสนุนการสอน


นายอินทรศักดิ์ ณ หนองคาย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน (วช.บ.บัญชี)
นางจุฑารัธ วงศ์ใหญ่
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (วท.บ.การจัดการทั่วไป)