ฝ่ายสนับสนุนการสอนนายอินทรศักดิ์ ณ หนองคาย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน (วช.บ.บัญชี)
นางทิพย์วิมล เอราวัณ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (คบ.อิเล็คทรอนิกส์)
นางจุฑารัธ วงศ์ใหญ่
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (วท.บ.การจัดการทั่วไป)