พันธกิจ

พันธกิจโรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า

1.  บุคลากรในสถานศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.  พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและใช้อย่างสร้างสรรค์

3.  ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

4.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา

5.  พัฒนาภูมิทัศน์  แหล่งเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกในการร่วมรักษาสภาพแวดล้อม

6.  พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล