ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า

                

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารการจัดการและระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชน