ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

นายเรวัตร กันหา
ครูชำนาญการพิเศษ
(วท.บ.คอมพิวเตอร์)
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
นางจุฑามาศ ศรีภูมิสุริยกานต์
ครูชำนาญการพิเศษ
(คบ.ภาษาอังกฤษ)
นางทิพย์วัลย์ กัลยานาม
ครูชำนาญการพิเศษ
(ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ)
นางสาวมยุรี โคตรวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
(คบ.คณิตศาสตร์)


นางสาวปัณฑิตา เกษรศุกร์
ครูชำนาญการพิเศษ
(กศ.ม.การบริหารการศึกษา)
นางสาวภัทราวดี สุทธิอาจ
ครูชำนาญการ
(คบ.การประถมศึกษา)
นางณิรดา เมืองนาง
ครูชำนาญการ
(วท.บ.ชีววิทยา)
นายสมพร กาญจน์แก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
(ศษ.ม.บริหารการศึกษา)
นางสาววรัญญา พันธ์สุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
(ศศ.ม.การบริหารการศึกษา)
นางสาวสุกัญญา สัตนาโค
ครูชำนาญการ
(วท.บ.คหกรรมฯ)
นายวรวุฒิ หลักชัย
ครูชำนาญการ
(ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)
นายศุภษร ทาสีแสง
ผู้ช่วยครู
(วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา)
นางสาวจิตรา พลยา
ผู้ช่วยครู
(คบ.ภาษาไทย)