ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

นายเรวัตร กันหา
ครูชำนาญการพิเศษ
(วท.บ.คอมพิวเตอร์)
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
นางทิพย์วัลย์ กัลยานาม
ครูชำนาญการพิเศษ
(ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ)
นางสาวมยุรี โคตรวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
(คบ.คณิตศาสตร์)
นางสาวปัณฑิตา เกษรศุกร์
ครูชำนาญการพิเศษ
(กศ.ม.การบริหารการศึกษา)

นางณิรดา เมืองนาง
ครูชำนาญการพิเศษ
(วท.บ.ชีววิทยา)
นางสาวภัทราวดี สุทธิอาจ
ครูชำนาญการพิเศษ
(คบ.การประถมศึกษา)
นายวรวุฒิ หลักชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
(ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)


นายสมพร กาญจน์แก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
(ศษ.ม.บริหารการศึกษา)
นางสาววรัญญา พันธ์สุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
(ศศ.ม.การบริหารการศึกษา)
นางปวีณา อินทะวงษา
ครูชำนาญการ
นายศุภษร ทาสีแสง
ผู้ช่วยครู
(วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา)