ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางทิพย์วัลย์ กัลยานาม
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
ครูชำนาญการพิเศษ (ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ)
นางวิชิตา เลี่ยวไพโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ (กศ.ม.บริหารการศึกษา)
นายเกรียงไกร จันทร์สูง
ครูชำนาญการพิเศษ (คบ.พลศึกษา)
นางจุฑามาศ ศรีภูมิสุริยกานต์
ครูชำนาญการพิเศษ (คบ.ภาษาอังกฤษ)
นายเรวัตร กันหา
ครูชำนาญการพิเศษ (วท.บ.คอมพิวเตอร์)
นางสาวมยุรี โคตรวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คบ.คณิตศาสตร์)
นางสาวปัณฑิตา เกษรศุกร์
ครูชำนาญการพิเศษ (กศ.ม.การบริหารการศึกษา)
นางสาวภัทราวดี สุทธิอาจ
ครูชำนาญการ (คบ.การประถมศึกษา)
นางสาววรัญญา พันธ์สุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ (ศศ.ม.การบริหารการศึกษา)
นางณิรดา เมืองนาง
ครูชำนาญการ (วท.บ.ชีววิทยา)
นายวรวุฒิ หลักชัย
ครูชำนาญการ (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)
นายศุภษร ทาสีแสง
ผู้ช่วยครู (วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา)
นางสาวจิตรา พลยา
ผู้ช่วยครู (คบ.ภาษาไทย)
นางสาวศิรินทร แสนบัวคำ
ผู้ช่วยครู (คบ.สังคมศึกษา)
นายโชคชัย คลังทอง
ครูจ้างสอน ()