ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางจุฑาทิพย์ สมเด็จ
ครูชำนาญการพิเศษ
(ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน)
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

นางหยกแก้ว มาพร
ครูชำนาญการพิเศษ
(คบ.การประถมศึกษา)
นางสาวชวนชม ไชยสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
(กศ.ม.หลักสูตรและการสอน)
นางชวนพิศ คำภาลา
ครูชำนาญการพิเศษ
(ศษ.ม.บริหารการศึกษา)
นายวัชรวิชย์ เนื่องมัจฉา
ครูชำนาญการพิเศษ
(ศศ.บ.การประถมศึกษา)
นายเกรียง ไกรเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ
(วท.บ.คณิตศาสตร์)
นางสาวภัทรา ชนมาสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
(ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ)
นางภัทรานิษฐ์ เลิศวานิชย์กุล
ครูชำนาญการ
(คบ.การประถมศึกษา)
นางสาวสุราณีย์ ปาจารย์
ครูชำนาญการ
(คม.วิจัยการศึกษา)
นางณัฐธภา แพนพา
ครูชำนาญการ
(คบ.คณิตศาสตร์)
นางสาวพรรณธิภา วีระชัย
ผู้ช่วยครู
(คบ.คอมพิวเตอร์)
นางสาวศิรินทร แสนบัวคำ
ผู้ช่วยครู
(คบ.สังคมศึกษา)