ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวชวนชม ไชยสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
(กศ.ม.หลักสูตรและการสอน)
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
นางจุฑาทิพย์ สมเด็จ
ครูเชี่ยวชาญ
(กศ.ม.หลักสูตรและการสอน)
นางหยกแก้ว มาพร
ครูชำนาญการพิเศษ
(คบ.การประถมศึกษา)
นางสาวภัทรา ชนมาสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
(ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ)
นายเกรียง ไกรเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ
(วท.บ.คณิตศาสตร์)
นางสาวสุราณีย์ ปาจารย์
ครูชำนาญการพิเศษ
(คม.วิจัยการศึกษา)
นางภัทรานิษฐ์ เลิศวานิชย์กุล
ครูชำนาญการ
(คบ.การประถมศึกษา)


นางสาวจิราพร จันทราศรี
ครูชำนาญการ
(ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์)
นางณัฐธภา แพนพา
ครูชำนาญการ
(คบ.คณิตศาสตร์)
นางสาวพรรณธิภา วีระชัย
ผู้ช่วยครู
(คบ.คอมพิวเตอร์)


นางสาวศิรินทร แสนบัวคำ
ผู้ช่วยครู
(คบ.สังคมศึกษา)