ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

นายวัชรวิชย์ เนื่องมัจฉา
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
ครูชำนาญการพิเศษ (ศศ.บ.การประถมศึกษา)
นางหยกแก้ว มาพร
ครูชำนาญการพิเศษ (คบ.การประถมศึกษา)
นางสาวชวนชม ไชยสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ (กศ.ม.หลักสูตรและการสอน)
นางชวนพิศ คำภาลา
ครูชำนาญการพิเศษ (ศษ.ม.บริหารการศึกษา)
นางจุฑาทิพย์ สมเด็จ
ครูชำนาญการพิเศษ (ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน)
นายเกรียง ไกรเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ (วท.บ.คณิตศาสตร์)
นางสาวภัทรา ชนมาสุข
ครูชำนาญการพิเศษ (ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ)
นางภัทรานิษฐ์ เลิศวานิชย์กุล
ครูชำนาญการ (คบ.การประถมศึกษา)
นางสาวสุราณีย์ ปาจารย์
ครูชำนาญการ (คม.วิจัยการศึกษา)
นางณัฐธภา แพนพา
ครูชำนาญการ ()
นางสาวพรรณธิภา วีระชัย
ผู้ช่วยครู (คบ.คอมพิวเตอร์)