ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

นางดรุณี พลลม
ครูชำนาญการพิเศษ (คบ.คณิตศาสตร์)
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
นางอรวรรณ ชัยชนะทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ (คม.หลักสูตรและการสอน)
นางสาวพรทิพย์ กองทา
ครูชำนาญการพิเศษ (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)
นางวราภรณ์ พันธนะบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ (วท.บ.เคมี)
นางสาวดวงแข มณีสุข
ครูชำนาญการพิเศษ (คม.หลักสูตรและการสอน)
นายจักรพันธ์ แสนอุบล
ครูชำนาญการพิเศษ (ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา)
นายปิโยรส โลหพรหม
ครูชำนาญการ (ศศ.บ.ดนตรี)
นายพรหมพิทักษ์ ศรีชนะ
ครูชำนาญการ ()
นายศรายุทธ นนสีราช
ครูผู้ช่วย (ศษ.บ.การสอนภาษาจีน)
นางสาวอาภากร บุตตะโยธี
ครูจ้างสอน (วท.บ.ชีววิทยา)