ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

นางอรวรรณ ชัยชนะทรัพย์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
ครูชำนาญการพิเศษ (คม.หลักสูตรและการสอน)
นางสาวพรทิพย์ กองทา
ครูชำนาญการพิเศษ (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)
นางดรุณี พลลม
ครูชำนาญการพิเศษ (คบ.คณิตศาสตร์)
นางวราภรณ์ พันธนะบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ (วท.บ.เคมี)
นางสาวดวงแข มณีสุข
ครูชำนาญการพิเศษ (คม.หลักสูตรและการสอน)
นายจักรพันธ์ แสนอุบล
ครูชำนาญการพิเศษ (ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา)
นายสุทโธ ผางค้อน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ (คบ.พลศึกษา)
นายปิโยรส โลหพรหม
ครูชำนาญการ (ศศ.บ.ดนตรี)
นายพรหมพิทักษ์ ศรีชนะ
ครูชำนาญการ ()
นายศรายุทธ นนสีราช
ครูผู้ช่วย (ศษ.บ.การสอนภาษาจีน)
นางสาวอาภากร บุตตะโยธี
ครูจ้างสอน (วท.บ.ชีววิทยา)