รับสมัครนักเรียน 2566

ระดับชั้น ประเภท/คุณสมบัติการรับสมัคร

จำนวนนักเรียน

ที่รับสมัคร

รับสมัคร ประกาศผล มอบตัว

ประถมศึกษาปีที่ 1

– ห้องเรียนพิเศษ (IEP) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
– ห้องเรียนทั่วไป

 • เกิดปี พ.ศ.2559 (ไม่จำกัดเดือนเกิด)
 • เกิดปี พ.ศ.2560 (เกิดระหว่างเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม)
90 คน ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไปถึง
28 มีนาคม 2566
29 มีนาคม 2566 1 – 2
เมษายน 2566
เวลา
08.30-15.30 น.

มัธยมศึกษาปีที่ 1

– ห้องเรียนพิเศษ (IEP) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
– ห้องเรียนทั่วไป

และ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

(แผนการเรียนวิทย์ – คณิต)
– ห้องเรียนพิเศษ (IEP) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
– ห้องเรียนทั่วไป
(แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป)
– ห้องเรียนทั่วไป

 

 

นักเรียนโควตา (โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า)

 • เรียนดี  (ผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป)
 • ความประพฤติดี  (ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป)
 • มีความสามารถพิเศษ (ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป)

ม.1 = 60 คน

ม.4 = 50 คน

ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป
ถึง 9 มีนาคม 2566
10 มีนาคม 2566 11
มีนาคม 2566
เวลา
08.30-15.30 น.
นักเรียนโควตา (โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี)

 • เรียนดี  (ผลการเรียนเฉลี่ย  2.50 ขึ้นไป)
 • มีความสามารถพิเศษ  (ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป)

ม.1 = 50 คน

ม.4 = 35 คน

นักเรียนทั่วไป

 

ม.1 = 30 คน

ม.4 = 20 คน

ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป
ถึง 28 มีนาคม 2566
29 มีนาคม 2566 1 – 2
เมษายน 2566
เวลา
08.30-15.30 น.

หลักฐานประกอบการรับสมัคร และมอบตัวนักเรียน

 1. หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร                                                              จำนวน  1   ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน                                                                                                               จำนวน  1   ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา – มารดา                                                                                                     จำนวน  1   ฉบับ
 4. สำเนาสูติบัตรนักเรียน                                                                                                                       จำนวน  1   ฉบับ
 5. รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)            จำนวน   1  รูป

สถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง  :  ณ ห้องธุรการ (อาคาร 1 ชั้น 2) โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า

หรือ สมัครทางออนไลน์  :  เว็บไซต์ http://reg.t3udon.ac.th/2566   หรือ  สแกนคิวอาร์โค้ด