รับสมัครนักเรียน 2566

 

ระดับชั้น ประเภท/คุณสมบัติการรับสมัคร จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร รับสมัคร ประกาศผล มอบตัว

ประถมศึกษาปีที่ 1

– ห้องเรียนพิเศษ (IEP) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
– ห้องเรียนทั่วไป

– เกิดปี พ.ศ.2560 (ไม่จำกัดเดือนเกิด)
– เกิดปี พ.ศ.2561 (เกิดระหว่างเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม)
90 คน ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไปถึง
28 มีนาคม 2567
29 มีนาคม 2567 30 – 31
มีนาคม 2567

มัธยมศึกษาปีที่ 1

– ห้องเรียนพิเศษ (IEP) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
– ห้องเรียนทั่วไป

และ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

(แผนการเรียนวิทย์ – คณิต)
– ห้องเรียนพิเศษ (IEP) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
– ห้องเรียนทั่วไป
(แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป)
– ห้องเรียนทั่วไป
(ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี  กีฬา  ด้านสื่อมัลติมีเดีย)

นักเรียนโควตา (โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า)
– เรียนดี (ผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป)
– ความประพฤติดี (ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป)
– มีความสามารถพิเศษ (ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป)
ม.1 = 60 คน
ม.4 = 50 คน
ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป
ถึง 14 กุมพาพันธ์ 2567
15 กุมภาพันธ์ 2567 16
กุมภาพันธ์ 2567
นักเรียนโควตา (โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานีและโรงเรียนสังกัดอื่น)
– เรียนดี (ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป)
– มีความสามารถพิเศษ (ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป)

ม.1 = 30 คน
ม.4 = 25 คน
ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป
ถึง 14 กุมพาพันธ์ 2567
15 กุมภาพันธ์ 2567 16 กุมภาพันธ์ 2567
นักเรียนโควตา (โรงเรียนรอบนอก)
– เรียนดี (ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป)
– มีความสามารถพิเศษ (ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป)

ม.1 = 20 คน
ม.4 = 15 คน
นักเรียนทั่วไป

ม.1 = 30 คน
ม.4 = 20 คน
ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป
ถึง 28 มีนาคม 2567
29 มีนาคม 2567 30 – 31
มีนา 2567

หลักฐานประกอบการรับสมัคร และมอบตัวนักเรียน

  1. หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร                                                              จำนวน  1   ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน                                                                                                               จำนวน  1   ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา – มารดา                                                                                                     จำนวน  1   ฉบับ
  4. สำเนาสูติบัตรนักเรียน                                                                                                                       จำนวน  1   ฉบับ
  5. รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)            จำนวน   1  รูป

สถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง  :  ณ ห้องธุรการ (อาคาร 1 ชั้น 2) โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า

หรือ สมัครทางออนไลน์  :  เว็บไซต์ http://reg.t3udon.ac.th/2567   หรือ  สแกนคิวอาร์โค้ด