วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า
               สถานศึกษาดีมีคุณธรรม นำเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นสากล ชุมชนมีส่วนร่วม จัดการศึกษา พัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ ดำรงตนอยู่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง