สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า  : ท้าวเวสสุวรรณ
สีประจำโรงเรียน  :  สีแสด
ต้นไม้ประจำโรงเรียน  :  ต้นหางนกยูง
อักษรย่อ  :  ท.๓