อาคารสถานที่

โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า ประกอบไปด้วยอาคารเรียน จำนวน 4 หลัง และอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง

แผนผังโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
อาคารเรียน 1
อาคารเรียน 2
อาคารเรียน 3
อาคารเรียน 4
อาคารเรียนอเนกประสงค์
ห้องพิเศษ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 4 ห้อง
ห้องโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 ห้อง
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 2 ห้อง
ห้องจริยธรรม จำนวน 1 ห้อง
ห้องสมุด จำนวน 3 ห้อง
ห้องงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 ห้อง
ห้องคหกรรม จำนวน 1 ห้อง
ห้องดนตรี จำนวน 1 ห้อง
ห้องนาฏศิลป์ จำนวน 1 ห้อง