ประกาศรับสมัครนักเรียนรอบ 2

โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า   เทศบาลนครอุดรธานี
รับสมัคร และมอบตัวนักเรียน (รอบ 2)
ประจำปีการศึกษา 2564


ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2564
เวลา 08.00 – 12.00 น.
นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง สมัครและมอบตัว  :  ณ ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม (ห้องสมุดเดิม)

 

หลักฐานประกอบการรับสมัคร และมอบตัวนักเรียน  :

  1. 1. หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร                        จำนวน 1 ฉบับ
  2. 2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน                                                                         จำนวน 1 ฉบับ
  3. 3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา – มารดา                                                               จำนวน 1 ฉบับ
  4. 4. สำเนาสูติบัตรนักเรียน                                                                                  จำนวน 1 ฉบับ
  5. 5. รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป

สมัครผ่านเว็บไซต์ : http://t3udon.ac.th/student-register/student_register.php